Obchodní podmínky

Obsah:

Článek 1 - Definice

Článek 2 - Totožnost podnikatele

Článek 3 - Použitelnost

Článek 4 - Nabídka

Článek 5 - Dohoda

Článek 6 - Právo na odstoupení od smlouvy

Článek 7 - Náklady v případě odstoupení

Článek 8 - Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy

Článek 9 - Cena

Článek 10 - Dodržování předpisů a záruka

Článek 11 - Dodání a provedení

Článek 12 - Trvání transakcí: doba trvání, ukončení a obnovení

Článek 13 - Platba

Článek 14 - Reklamační řízení

Článek 15 - Spory

Článek 16 - Zřeknutí se odpovědnosti

Článek 1 - Definice

V těchto podmínkách platí následující definice:

Odkladná lhůta: lhůta, ve které může spotřebitel uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy;

Spotřebitel: fyzická osoba, která nejedná v rámci výkonu povolání nebo podnikání a uzavírá s podnikatelem smlouvu na dálku;

Den: kalendářní den;

Délka trvání transakce: smlouva uzavřená na dálku týkající se řady výrobků a/nebo služeb, jejichž dodání a/nebo povinnost nákupu je rozložena do delšího časového období;

Trvalý nosič: jakýkoli prostředek, který umožňuje spotřebiteli nebo podnikateli uchovávat informace určené jemu osobně způsobem, který umožňuje budoucí nahlédnutí a nezměněnou reprodukci uložených informací.

Právo na odstoupení od smlouvy: možnost spotřebitele odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy;

Podnikatel: fyzická nebo právnická osoba, která spotřebitelům nabízí výrobky a/nebo služby na dálku;

Smlouva uzavřená na dálku: dohoda, na jejímž základě je v rámci systému organizovaného podnikatelem pro prodej výrobků a/nebo služeb na dálku až do uzavření smlouvy výhradně využívána jedna nebo více technik komunikace na dálku;

Technika komunikace na dálku: prostředek, který lze použít k uzavření smlouvy, aniž by se spotřebitel a podnikatel sešli ve stejnou dobu ve stejné místnosti.

Všeobecné obchodní podmínky: tyto všeobecné obchodní podmínky podnikatele.

Článek 2 - Totožnost podnikatele

Lucanora.cz, je součástí společnosti THB Ventures LLP. 

Sídlí na adrese:

32 KINBURN STREET
LONDON, UK SE16 6DW
(Nejedná se o zpáteční adresu)
Číslo společnosti: OC449011


E-mailová adresa: info@lucanora.cz

Zpětná adresa:

Fluorietweg 14B, 1812 RR, Alkmaar, Netherlands


Článek 3 - Použitelnost

Tyto všeobecné podmínky se vztahují na každou nabídku podnikatele a na každou smlouvu a objednávku uzavřenou na dálku mezi podnikatelem a spotřebitelem.

Před uzavřením smlouvy uzavřené na dálku bude znění těchto všeobecných podmínek zpřístupněno spotřebiteli. Není-li to přiměřeně možné, bude před uzavřením smlouvy na dálku uvedeno, že všeobecné obchodní podmínky jsou k dispozici k nahlédnutí v provozovně podnikatele, a na požádání budou spotřebiteli co nejdříve bezplatně zaslány.

Je-li smlouva uzavřena na dálku elektronicky, bude bez ohledu na předchozí odstavec a před uzavřením smlouvy na dálku text těchto všeobecných obchodních podmínek zpřístupněn spotřebiteli elektronicky takovým způsobem, aby jej spotřebitel mohl snadno uložit na trvalý nosič dat. Není-li to přiměřeně možné, bude před uzavřením smlouvy uzavřené na dálku uvedeno, kde lze do všeobecných obchodních podmínek elektronicky nahlédnout a že na žádost spotřebitele budou zaslány elektronicky nebo jinak bezplatně.

V případě, že se vedle těchto všeobecných podmínek použijí zvláštní podmínky pro výrobky nebo služby, použijí se druhý a třetí odstavec přiměřeně a v případě rozporu všeobecných podmínek se spotřebitel může vždy dovolávat platného ustanovení, které je pro něj nejvýhodnější.

Pokud se jedno nebo více ustanovení těchto všeobecných podmínek kdykoli zcela nebo částečně zneplatní nebo zničí, pak smlouva a tyto podmínky ve zbytku zůstávají v platnosti a dotčené ustanovení bude po vzájemné dohodě neprodleně nahrazeno ustanovením, které se co nejvíce blíží rozsahu původního.

Situace, které nejsou v těchto všeobecných podmínkách upraveny, je třeba posuzovat "v duchu" těchto všeobecných podmínek.

Nejasnosti ohledně výkladu nebo obsahu jednoho nebo více ustanovení našich všeobecných obchodních podmínek je třeba vykládat "v duchu" těchto všeobecných obchodních podmínek.

Článek 4 - Nabídka

Pokud má nabídka omezenou dobu platnosti nebo podléhá podmínkám, bude to v nabídce výslovně uvedeno.

Nabídka je nezávazná. Podnikatel je oprávněn nabídku měnit a upravovat.

Nabídka obsahuje úplný a přesný popis nabízených produktů a/nebo služeb. Popis je dostatečně podrobný, aby spotřebitel mohl nabídku řádně posoudit. Pokud podnikatel používá obrázky, jsou tyto věrným odrazem nabízených výrobků a/nebo služeb. Zjevné chyby nebo zjevné omyly v nabídce nejsou pro podnikatele závazné.

Veškerá vyobrazení, specifikace a údaje v nabídce jsou orientační a nemohou vést k náhradě škody nebo k rozvázání smlouvy.

Obrázky výrobků jsou věrným zobrazením nabízených výrobků. Provozovatel nemůže zaručit, že zobrazené barvy přesně odpovídají skutečným barvám výrobků.

Každá nabídka obsahuje takové informace, aby bylo spotřebiteli zřejmé, jaká jsou jeho práva a povinnosti, které jsou s přijetím nabídky spojeny. To se týká zejména:

 • Cena bez nákladů na celní odbavení a dovozní DPH. Tyto dodatečné náklady jdou na náklady a riziko zákazníka. Poštovní a/nebo kurýrní služba použije zvláštní předpis pro poštovní a kurýrní služby s ohledem na dovoz. Tento předpis se použije, pokud je zboží dováženo do země určení EU, což je tento případ. Poštovní a/nebo kurýrní služba vybírá DPH (ať už společně s vybíranými poplatky za celní odbavení, či nikoliv) od příjemce zboží;
 • případné náklady na přepravu;
 • způsob, jakým bude smlouva uzavřena, a jaké úkony jsou k tomu zapotřebí;
 • zda se uplatní právo na odstoupení od smlouvy;
 • způsob platby, dodání a plnění smlouvy;
 • lhůtu pro přijetí nabídky nebo lhůtu, ve které podnikatel ručí za cenu;
 • výši sazby za komunikaci na dálku, pokud jsou náklady na použití techniky pro komunikaci na dálku vypočteny na jiném základě, než je běžná základní sazba za použitý komunikační prostředek;
 • zda je smlouva po jejím uzavření archivována, a pokud ano, jakým způsobem do ní může spotřebitel nahlédnout;
 • způsob, jakým může spotřebitel před uzavřením smlouvy zkontrolovat údaje, které poskytl v souvislosti se smlouvou, a případně je obnovit;
 • případné jiné jazyky než nizozemština, v nichž lze smlouvu uzavřít;
 • kodexy chování, kterým obchodník podléhá, a způsob, jakým může spotřebitel do těchto kodexů chování elektronicky nahlédnout, a
 • minimální dobu trvání smlouvy uzavřené na dálku v případě transakce na dobu trvání.
 • Nepovinné: dostupné velikosti, barvy, druh materiálu.

Článek 5 - Dohoda

S výhradou ustanovení odstavce 4 je smlouva uzavřena v okamžiku, kdy spotřebitel přijme nabídku a splní podmínky v ní stanovené.

Pokud spotřebitel přijal nabídku elektronicky, obchodník neprodleně potvrdí přijetí nabídky elektronicky. Dokud podnikatel nepotvrdí převzetí této akceptace, může spotřebitel smlouvu vypovědět.

Pokud je smlouva uzavřena elektronicky, podnikatel přijme vhodná technická a organizační opatření k ochraně elektronického přenosu dat a zajistí bezpečné webové prostředí. Pokud může spotřebitel platit elektronicky, podnikatel dodrží příslušná bezpečnostní opatření.

Podnikatel se může - v rámci zákonných možností - informovat, zda spotřebitel může dostát svým platebním závazkům, jakož i o všech skutečnostech a faktorech, které jsou důležité pro odpovědné uzavření smlouvy na dálku. Pokud má podnikatel na základě tohoto šetření dobré důvody k neuzavření dohody, je oprávněn odmítnout objednávku nebo žádost nebo připojit zvláštní podmínky k provedení, přičemž uvede důvody.

Podnikatel přiloží k výrobku nebo službě spotřebiteli následující informace, a to písemně nebo takovým způsobem, aby je spotřebitel mohl přístupným způsobem uložit na trvalý nosič dat:

adresu provozovny podnikatele, kam se spotřebitel může obrátit se stížností;
podmínky, za kterých může spotřebitel uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, a způsob, jakým může toto právo uplatnit, případně jasné informace o tom, že se na něj právo na odstoupení od smlouvy nevztahuje;
informace o zárukách a stávajících poprodejních službách;
údaje uvedené v čl. 4 odst. 3 těchto podmínek, pokud obchodník neposkytl spotřebiteli tyto údaje již před plněním smlouvy;
požadavky na ukončení smlouvy, pokud je smlouva uzavřena na dobu delší než jeden rok nebo na dobu neurčitou.
V případě trvání transakce se ustanovení předchozího odstavce vztahuje pouze na první dodávku.

Každá smlouva je uzavřena s odkládací podmínkou dostatečné dostupnosti příslušných produktů.

Článek 6 - Právo na odstoupení od smlouvy

Při nákupu výrobků má spotřebitel možnost odstoupit od smlouvy bez udání důvodu po dobu 14 dnů. Tato lhůta na rozmyšlenou začíná běžet dnem následujícím po převzetí výrobku spotřebitelem nebo zástupcem předem určeným spotřebitelem a oznámeným podnikateli.

Během doby na rozmyšlenou bude spotřebitel s výrobkem a jeho obalem zacházet opatrně. Výrobek rozbalí nebo použije pouze v rozsahu nezbytném pro posouzení, zda si jej přeje ponechat. Pokud uplatní své právo na odstoupení od smlouvy, vrátí výrobek podnikateli se vším dodaným příslušenstvím a - pokud je to rozumně možné - v původním stavu a balení, v souladu s přiměřenými a jasnými pokyny podnikatele.

Pokud si spotřebitel přeje uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, je povinen to podnikateli oznámit do 14 dnů od převzetí výrobku. Spotřebitel by měl tuto skutečnost oznámit písemnou zprávou nebo e-mailem. Poté, co spotřebitel uvedl, že si přeje uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musí výrobek do 14 dnů vrátit. Spotřebitel musí prokázat, že dodané zboží bylo vráceno včas, např. dokladem o odeslání.

Pokud zákazník neprojevil vůli využít svého práva na odstoupení od smlouvy nebo nevrátil výrobek podnikateli po uplynutí lhůt uvedených v odstavcích 2 a 3, je koupě uskutečněna.

Článek 7 - Náklady v případě odstoupení od smlouvy

Pokud spotřebitel využije svého práva na odstoupení od smlouvy, nese náklady na vrácení výrobků spotřebitel.

Pokud spotřebitel zaplatil určitou částku, podnikatel mu ji vrátí co nejdříve, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Podmínkou je, že podnikatel již výrobek obdržel zpět nebo může předložit průkazný důkaz o jeho úplném vrácení.

Článek 8 - Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy

Podnikatel může vyloučit právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy u výrobků popsaných v odstavcích 2 a 3. Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy platí pouze tehdy, pokud to obchodník v nabídce jasně uvedl, a to alespoň v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy.

Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy je možné pouze u výrobků.

 • které byly vytvořeny podnikatelem podle specifikací spotřebitele;
 • které jsou zjevně osobní povahy
 • které vzhledem k jejich povaze nelze vrátit;
 • které se rychle kazí nebo stárnou;
 • jejichž cena podléhá výkyvům na finančním trhu, které jsou mimo kontrolu Podnikatele;
 • pro jednotlivé noviny a časopisy;
 • pro zvukové a obrazové záznamy a počítačový software, u nichž spotřebitel porušil pečeť.
 • pro hygienické výrobky, u nichž spotřebitel porušil pečeť.


Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy je možné pouze u služeb.

 • týkající se ubytování, dopravy, restaurace nebo volnočasových aktivit, které se mají uskutečnit v určitý den nebo v určitém období;
 • jejichž doručování bylo zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 • týkající se sázek a loterií.

Článek 9 - Cena

Během doby platnosti uvedené v nabídce se ceny nabízených produktů a/nebo služeb nezvyšují, s výjimkou změn cen v důsledku změn sazeb DPH.

Na rozdíl od předchozího odstavce může Podnikatel nabízet výrobky nebo služby, jejichž ceny podléhají výkyvům na finančním trhu, které Podnikatel nemůže ovlivnit, s proměnlivými cenami. Tato souvislost s výkyvy a skutečnost, že všechny uvedené ceny jsou cílové, bude uvedena v nabídce.

Zvýšení ceny do 3 měsíců od uzavření smlouvy je přípustné pouze v případě, že vyplývá ze zákonných předpisů nebo ustanovení.

Zvýšení ceny od 3 měsíců po uzavření smlouvy je přípustné pouze tehdy, pokud to podnikatel stanovil a:

 1. vyplývají z právních předpisů nebo ustanovení nebo
 2. spotřebitel je oprávněn vypovědět smlouvu v den, kdy zvýšení ceny nabude účinnosti.

Podle čl. 5 odst. 1 zákona o dani z obratu z roku 1968 se místo dodání nachází v zemi, kde začíná přeprava. V tomto případě se dodávka uskutečňuje mimo EU. Následně poštovní nebo kurýrní služba vybere od zákazníka dovozní DPH nebo poplatky za proclení. Podnikatel proto nebude účtovat žádnou DPH.

Všechny ceny jsou zatíženy tiskovými chybami. Za následky tiskových chyb a chyb v sazbě neneseme žádnou odpovědnost. V případě tiskových chyb není společnost povinna dodat výrobek podle nesprávné ceny.

 Článek 10 - Dodržování předpisů a záruka

Podnikatel ručí za to, že výrobky a/nebo služby odpovídají smlouvě, specifikacím uvedeným v nabídce, přiměřeným požadavkům na spolehlivost a/nebo použitelnost a platným zákonným ustanovením a/nebo vládním nařízením ke dni uzavření smlouvy. Pokud je to dohodnuto, obchodník rovněž zaručuje, že výrobek je vhodný pro jiné než běžné použití.

Záruka poskytnutá obchodníkem, výrobcem nebo dovozcem nemá vliv na zákonná práva a nároky, které může spotřebitel uplatnit vůči obchodníkovi na základě smlouvy.

Jakékoli vadné nebo nesprávně dodané výrobky je třeba písemně oznámit podnikateli do 14 dnů po dodání. Vrácené výrobky by měly být v původním obalu a v novém stavu.

Záruční doba podnikatele odpovídá záruční době závodu. Podnikatel však nikdy neodpovídá za konečnou vhodnost výrobků pro každou jednotlivou aplikaci spotřebitelem, ani za jakékoli rady týkající se použití nebo aplikace výrobků.

Záruka se nevztahuje na:

Spotřebitel dodané výrobky opravil a/nebo upravil sám nebo je nechal opravit a/nebo upravit třetími osobami;

Dodané výrobky byly vystaveny neobvyklým podmínkám nebo s nimi bylo jinak nešetrně zacházeno nebo v rozporu s pokyny podnikatele a/nebo s pokyny na obalu;

Vada je zcela nebo částečně důsledkem předpisů, které stanovila nebo stanoví vláda ohledně povahy nebo kvality použitých materiálů. 

Článek 11 - Doručování a provádění

Společnost věnuje maximální možnou péči při přijímání a provádění objednávek výrobků.

Místem dodání je adresa, kterou spotřebitel sdělil společnosti.

Při dodržení ustanovení článku 4 těchto všeobecných obchodních podmínek společnost vyřídí přijaté objednávky urychleně, nejpozději však do 30 dnů, pokud spotřebitel nesouhlasil s delší dodací lhůtou. Pokud dojde ke zpoždění dodání nebo pokud objednávka nemůže být provedena nebo může být provedena pouze částečně, bude o tom spotřebitel informován nejpozději do 30 dnů od podání objednávky. V takovém případě má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez náhrady nákladů a právo na případnou náhradu škody.

V případě zrušení smlouvy podle předchozího odstavce vrátí podnikatel spotřebiteli zaplacenou částku co nejdříve, nejpozději však do 14 dnů od zrušení smlouvy.

Pokud se ukáže, že dodání objednaného výrobku není možné, podnikatel se vynasnaží poskytnout náhradní zboží. Nejpozději při doručení bude jasně a srozumitelně uvedeno, že je doručován náhradní výrobek. U náhradních článků nelze právo na odstoupení od smlouvy vyloučit. Náklady na případnou zpětnou přepravu nese podnikatel.

Nebezpečí poškození a/nebo ztráty výrobků nese podnikatel až do okamžiku jejich doručení spotřebiteli nebo předem určenému zástupci, o kterém byl podnikatel informován, pokud není výslovně dohodnuto jinak.

Článek 12 - Trvání transakcí: doba trvání, ukončení a obnovení

Ukončení

Spotřebitel může kdykoli vypovědět smlouvu na dobu neurčitou, která byla uzavřena na pravidelnou dodávku produktů (včetně elektřiny) nebo služeb, při dodržení dohodnutých pravidel pro výpověď a maximální výpovědní lhůty jednoho měsíce.

Spotřebitel může vypovědět smlouvu uzavřenou na dobu určitou, která se týká pravidelných dodávek produktů (včetně elektřiny) nebo služeb, kdykoli ke konci doby určité v souladu s platnými pravidly pro výpověď a výpovědní lhůtou, která nepřesahuje jeden měsíc.

Spotřebitelé mohou smlouvy uvedené v předchozích odstavcích vypovědět:

ukončit kdykoli a není omezena na ukončení v určitém čase nebo v určitém období;

je alespoň ukončit stejným způsobem, jakým je uzavřel;

skončí vždy se stejnou výpovědní lhůtou, jakou si podnikatel sám stanovil.

Prodloužení

Smlouva na dobu určitou, která byla uzavřena na pravidelné dodávky výrobků (včetně elektřiny) nebo služeb, nesmí být mlčky prodloužena nebo obnovena na dobu určitou.

Bez ohledu na předchozí odstavec může být smlouva na dobu určitou, která byla uzavřena na pravidelné dodávání denního nebo týdenního tisku a časopisů, mlčky prodloužena na dobu určitou nepřesahující tři měsíce, pokud spotřebitel může tuto prodlouženou smlouvu vypovědět ke konci prodloužení s výpovědní lhůtou nepřesahující jeden měsíc.

Smlouva na dobu určitou, která byla uzavřena na pravidelné dodávky výrobků nebo služeb, může být mlčky prodloužena na dobu neurčitou pouze tehdy, pokud ji spotřebitel může kdykoli vypovědět s výpovědní lhůtou, která nepřesahuje jeden měsíc, a s výpovědní lhůtou, která nepřesahuje tři měsíce v případě, že se smlouva týká pravidelných, avšak méně než jednou měsíčně, dodávek denního nebo týdenního tisku a časopisů.

Smlouva na dobu určitou o pravidelném dodávání denního nebo týdenního tisku a časopisů na úvod (zkušební nebo úvodní předplatné) nepokračuje mlčky a končí automaticky uplynutím zkušební nebo úvodní doby.

Doba trvání

Pokud je smlouva uzavřena na dobu delší než jeden rok, může spotřebitel smlouvu vypovědět kdykoli po uplynutí jednoho roku s výpovědní lhůtou až jeden měsíc, pokud rozumnost a spravedlnost nevyžadují výpověď před uplynutím sjednané doby trvání smlouvy.

Článek 13 - Platba

Není-li dohodnuto jinak, měly by být dlužné částky spotřebitele uhrazeny do 7 pracovních dnů od začátku lhůty na rozmyšlenou podle čl. 6 odst. 1. V případě smlouvy o poskytnutí služby začíná tato lhůta běžet poté, co spotřebitel obdrží potvrzení o uzavření smlouvy.

Spotřebitel má povinnost neprodleně oznámit podnikateli nepřesnosti v poskytnutých nebo uvedených platebních údajích.

V případě nezaplacení ze strany spotřebitele má podnikatel právo, s výhradou zákonných omezení, účtovat přiměřené náklady, které spotřebiteli předem sdělil.

Článek 14 - Postup pro podávání stížností

Stížnosti na plnění smlouvy by měly být podnikateli podány do 7 dnů poté, co spotřebitel zjistil vady, a to úplně a jasně popsané.

Stížnosti podané podnikateli budou zodpovězeny do 14 dnů ode dne jejich obdržení. Pokud stížnost vyžaduje předvídatelně delší dobu vyřízení, podnikatel odpoví ve lhůtě 14 dnů s oznámením o přijetí stížnosti a uvede, kdy může spotřebitel očekávat podrobnější odpověď.

Pokud se stížnost nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, vzniká spor, který podléhá postupu řešení sporů.

Reklamace nepozastavuje plnění povinností podnikatele, pokud podnikatel písemně neuvede jinak.

Pokud podnikatel uzná reklamaci za oprávněnou, podle svého uvážení dodané výrobky bezplatně vymění nebo opraví.

Článek 15 - Spory

Smlouvy mezi podnikatelem a spotřebitelem, na které se vztahují tyto všeobecné obchodní podmínky, se řídí výhradně nizozemským právem. A to i v případě, že spotřebitel pobývá v zahraničí.

Článek 16 - Zřeknutí se odpovědnosti

Tato webová stránka není součástí společnosti Facebook ani Facebook Inc. Tato stránka není nijak spojena se společností Facebook. Facebook je obchodní název společnosti Facebook, Inc.